ကျပ် သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး အပါအဝင် နောက်ဆက်တွဲ ထီဆုကြီးများ ( 1.7.2020 )

0
171

က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ ဆုႀကီး

ဋ ၃၁၃၇၉၆

ဈ ၆၂၀၆၆၀

ဠ ၆၄၇၂၂၃

ဍ ၃၂၇၂၅၂

ဟ ၅၄၉၅၇၃

ရ – ၄၇၇၆၉၃

ကဂ ၇၅၉၃၂၇

ဏ ၄၁၀၀၃၄

ထ ၈၄၈၀၀၈

ပ ၄၆၀၂၂၉

တ ၃၉၂၆၀၁

ရ – ၁၁၇၀၁၂

ဆ ၉၆၄၃၃၇

ဓ ၇၁၂၀၀၅

ဇ ၃၂၉၃၂၇

ဝ – ၈၂၉၀၃၀

ဗ ၇၀၀၈၆၅

က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ဆုႀကီး

မ ၃၇၃၉၁၆

ဌ ၆၀၇၁၇၅

ဎ ၄၀၇၂၆၁

ဇ ၇၅၁၈၇၃

ခ ၈၃၉၉၈၂

ဇ ၇၅၄၅၂၁

ထ ၂၀၁၂၄၅

မ ၄၆၃၃၃၁

ဆ ၁၉၁၃၈၁

ဒ ၈၄၂၅၂၉

ဋ ၆၁၆၈၁၇

ဖ ၄၅၁၀၂၄

သ ၆၅၇၆၅၃

ကဂ ၂၀၀၇၆၈

န ၈၅၅၅၆၉

ည ၄၁၅၉၇၂

ဇ ၁၉၇၆၆၉

ဎ ၆၅၅၀၂၄

အ ၆၃၅၂၆၁

ကဂ ၅၉၆၀၁၄

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုႀကီး

ယ ၇၃၆၈၄၈

ဗ ၉၉၇၆၁၀

ပ ၆၅၁၄၅၇

ယ ၇၅၀၀၀၈

ဗ ၇၈၉၂၁၈

ဈ ၃၇၃၉၉၂

ဟ ၈၁၂၈၄၄

သ ၄၈၀၂၃၂

ကင ၇၈၇၃၄၅

ည ၇၈၈၇၉၁

ဘ ၅၉၉၀၀၅

ခ ၃၉၉၄၃၃

ထ ၈၈၁၇၀၅

ဟ ၃၉၉၈၅၃

ကစ ၅၇၃၄၁၈

ဗ ၃၄၉၀၃၅

လ ၆၀၁၃၀၆

စ ၂၄၆၂၄၅

ဆ ၂၉၂၃၂၁

န ၈၁၅၀၀၈

န ၇၉၉၄၅၆

သ ၄၈၂၄၅၃

ဠ ၃၃၃၁၆၉

င ၉၁၁၈၆၇

စ ၈၂၃၂၃၄

က်ပ္ သိန္း ၅၀ ဆုႀကီး

ဖ ၆၉၇၈၇၂

ကဂ ၄၃၂၀၈၈

ဈ ၄၉၃၈၆၆

ကခ ၅၃၅၂၆၆

ကင ၈၁၈၂၆၁

ဒ ၅၂၃၅၁၇

လ ၉၇၄၇၉၅

ဂ ၇၂၈၅၂၀

ကဂ ၁၄၀၃၃၅

ဓ ၃၆၆၇၈၅

ဗ ၆၆၄၂၂၅

ကဃ ၇၀၆၀၉၆

ဎ ၁၁၂၇၉၆

ဘ ၁၈၁၆၅၃

ဆ ၅၃၈၆၈၉

ဋ ၈၃၄၀၇၈

ဓ ၃၂၁၈၁၄

ဆ ၅၃၂၈၉၆

ဃ ၇၃၁၆၀၆

ဝ.၆၃၈၃၃၉

ဈ ၄၂၀၉၄၁

ဆ ၄၀၈၈၃၆

အ ၇၉၀၀၃၈

ဇ ၂၃၈၂၇၄

ည ၃၇၉၃၅၈

က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုႀကီး

င ၆၀၇၂၄၃

ခ ၇၃၁၀၁၇

ကစ ၄၉၃၉၂၁

ဈ ၈၈၀၆၄၂

ထ ၇၅၄၁၅၆

ကဂ ၉၁၄၁၆၇

ည ၁၉၉၂၆၃

ဎ ၆၉၁၆၅၈

ကဃ ၂၁၀၁၁၂

ဍ ၁၂၃၁၃၀

တ ၄၉၉၅၈၈

ကက ၁၇၃၂၆၁

သ ၁၉၂၇၅၃

ဠ ၁၆၂၅၅၅

ဍ ၆၁၄၆၉၁

စ ၇၂၅၆၀၁

ည ၄၇၁၈၂၂

မ ၅၄၇၀၁၃

ကဂ ၁၆၄၅၅၄

ဝ.၁၄၉၁၄၈

ခ ၈၂၃၁၅၄

ဖ ၆၄၁၄၃၂

ဟ ၄၆၈၈၂၆

င ၈၄၂၀၁၃

ဝ.၃၅၃၀၇၃

ကဂ ၄၁၃၂၉၁

ဆ ၁၀၄၃၃၄

က်ပ္ ၁၀ သိန္းဆုႀကီး

ဝ.၈၈၁၀၆၈

ပ ၉၇၉၆၂၁

သ ၃၂၉၁၄၉

ဎ ၆၆၅၈၅၉

န ၃၄၆၇၉၅

အ ၉၃၄၃၆၁

ကစ ၇၈၃၄၉၀

ဟ ၇၇၇၅၁၈

ဆ ၆၅၂၁၈၃

ဆ ၆၀၅၃၅၈

ဌ ၃၈၆၁၀၀

ဟ ၉၅၈၆၇၆

ကက ၁၀၄၆၃၂

င ၃၈၀၇၉၀

ဓ ၃၅၁၀၉၀

စ ၅၁၇၆၇၃

ဇ ၆၈၂၈၃၆

ဒ ၃၅၅၂၉၅

ပ ၈၄၄၆၆၂

ကဂ ၄၂၃၉၈၄

ဇ ၃၄၂၈၈၈

.ဖ ၉၂၃၇၅၉

င ၅၈၀၃၄၇

ခ ၁၈၄၃၄၅

ကစ ၃၀၄၇၈၈

ယ ၅၆၉၂၆၇

ကဂ ၂၀၅၃၈၉

တ ၄၂၉၈၄၉

ကင ၂၃၆၃၉၄

ကစ ၂၃၁၉၁၁

ဗ ၉၁၁၅၀၁

ဇ ၃၉၆၅၀၆

ဘ ဏၰါ သိမ္းေငြ မ်ားမွ ထပ္မံ ခ်ီးျမင့္ေသာ ဆုမ်ား

က်ပ္ ၁၀ သိန္းဆု

ကစ ၆၀၀၃၀၈

ဇ ၉၆၃၁၈၈

ဝ. ၄၅၀၈၄၄

ည ၇၉၂၈၂၉

ေဝေဝဆာဆာက်ပ္ ၃ သိန္းဆု
အကၡရာႏွင့္ေ႐ွ႕ ဂဏန္း ၅ လံုးအစဥ္လိုက္တုရမည္

ခ ၁၈၆၁၀

ထ ၁၄၁၅၀

ေဝေဝဆာဆာက်ပ္ ၂ သိန္းဆု
အကၡရာႏွင့္ ေ႐ွ႕ဂဏန္း ၄ လံုးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဆ ၃၃၁၈

တ ၄၆၆၆

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆု
အကၡရာႏွင့္ေ႐ွ႕ဂဏန္း ၃ လံုးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဎ ၁၅၄

ဃ ၁၆၇

———-

ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုကြီး

ည ၈၅၃၀၉၅

ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆုကြီး

ဖ ၂၈၇၃၅၄

ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ဆုကြီး

ဃ ၈၄၇၉၃၀

ဓ ၄၀၆၈၂၀

ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ဆုကြီး

ဍ ၂၆၆၀၈၇

မ ၈၁၈၅၄၉

ဇ ၈၈၇၅၁၀

ဌ ၃၂၀၀၁၈

ဝ – ၅၇၉၁၉၇

ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ဆုကြီး

ဍ ၆၀၈၃၁၉

ဝ – ၁၂၀၃၆၄

ကဃ ၈၉၈၃၅၀

ဌ ၁၄၄၁၆၅

ယ ၅၅၄၅၉၀

ဆ ၃၅၆၉၁၀

ဂ ၃၉၄၃၂၅

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် (၃ )သိန်းဆု
အက္ခရာ နင့် ရှေ့ ဂဏန်း ၅ လုံး အစဉ်လိုက်တူရမည်

ဎ ၆၆၆၉၀

ကင ၃၈၇၂၀

ဓ ၈၀၇၉၅

ယ ၅၄၇၇၁

ဃ ၉၄၇၈၄

ထ ၁၀၁၇၆

ရ – ၆၆၈၄၃

ကခ ၄၅၆၈၂

ဆ ၉၉၅၂၅

လ ၁၆၃၈၂

ဂ ၇၉၂၆၂

ပ ၉၉၄၅၆

အ ၅၀၁၁၇

သ ၂၈၃၇၃

စ ၆၈၄၈၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်း ဆုများ

ကဂ ၆၁၈၄

ဗ ၉၃၁၇

ဗ ၄၅၆၈

ကခ ၃၂၄၈

ည ၆၅၅၄

မ ၇၆၁၆

ဠ ၅၂၅၈

လ ၅၉၉၂

ဝ ၄၁၄၂

ဃ ၂၁၀၇

ဋ ၂၄၃၇

ဝ ၆၅၈၀

ဇ ၆၆၉၅

ဟ ၂၂၁၃

ကဃ ၉၁၈၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၁)သိန်းဆု
အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃) လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

သ ၁၉၀

ဓ ၅၀၄

ဂ ၃၉၈

သ ၅၆၃

က ၈၁၆

ကဃ ၉၈၃

ရ ၉၈၁

ပ ၄၉၈

ဎ ၅၄၉

ဏ ၄၀၈

ကခ ၃၆၂

ကင ၈၁၀

ဏ ၅၈၁

ကခ ၁၈၈

စျ ၇၀၂

ဋ ၆၉၅

ထ ၁၄၈

ဋ ၂၄၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၅)သောင်းဆု
အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၂) လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဟ ၉၂

စ ၂၉

စျ ၁၄

ဂ ၈၈

ဆ ၄၂

ကက ၈၁

ဘ ၅၇

ဓ ၉၅

ဌ ၇၁

ဌ ၈၅

ကဃ ၅၅

လ ၆၄

ကဂ ၁၈

သ ၉၉

ယ ၃၂

ည ၆၁

င ၁၃

ဓ ၃၆

ပ ၅၈

ထ ၆၀

ထီဖြင့္ပြဲပီးပါၿပီ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here