၁၅ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် စ-ဆုံး(ပထမနေ့+ဒုတိယနေ့)

0
8735

🔹🔹ပထမနေ့
🔹ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး
စ – ၄၄၁၇၉၈

🔹ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး
ည – ၅၅၈၀၀၄

🔹ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၁) ဆု
ဌ – ၆၃၂၀၄၄

🔹ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု
ဆ – ၆၂၉၀၉၅
ကဃ – ၅၅၃၂၂၄

🔹ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု
ဝ – ၉၈၄၀၂၀
ည – ၂၃၁၁၄၅

🔸ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး (၁၀) ဆု

က – ၇၄၁၁၆၃

ဆ – ၄၇၇၆၈၆

ည – ၅၃၂၆၂၀

ည – ၆၆၃၇၆၇

မ – ၅၀၄၁၄၆

ဠ – ၅၅၄၂၇၅

ဋ – ၆၂၃၀၉၀

ဟ – ၁၁၈၅၅၆

ကဂ – ၆၅၅၄၁၉

ကင – ၂၆၇၅၄၅

————-

🔸ကျပ်သိန်း-၂၀၀ (၁၁)ဆု

ခ – ၅၂၃၇၂၃

င – ၇၅၁၇၄၁

ဃ – ၆၁၈၈၀၉

ဋ – ၉၀၈၉၀၅

ဏ – ၈၇၆၇၅၅

ဗ – ၆၅၄၀၇၅

လ – ၂၄၀၉၀၅

ဆ – ၄၁၅၄၅၁

န – ၁၃၉၁၁၈

ကဂ – ၄၂၉၉၀၂

ကဂ – ၆၆၀၉၅၇

————-

🔸ကျပ်သိန်း-၁၀၀ (၁၂)ဆု

ဌ – ၇၈၂၂၆၈

ဘ – ၇၄၅၃၄၆

ယ – ၆၅၆၁၃၄

စ -၇၆၆၅၃၁

ကဂ – ၉၆၁၁၇၈

အ – ၉၂၈၇၄၉

န – ၁၁၃၈၇၀

ဒ – ၁၅၄၂၀၃

ဇ – ၉၁၉၇၇၁

ဌ – ၉၉၇၄၀၃

ကခ – ၃၁၁၇၀၁

ဌ – ၆၉၂၇၈၂

————-

🔸ကျပ်သိန်း-၅၀ (၁၂)ဆု

ထ – ၃၇၂၃၅၁

ဈ – ၉၆၀၅၇၅

စ – ၉၃၈၈၀၈

ဏ – ၇၇၂၃၁၅

ဈ – ၈၃၄၈၄၀

ကခ – ၅၆၂၁၂၃

ဇ – ၇၀၀၅၂၂

ဇ – ၃၂၆၅၂၇

ထ – ၆၈၁၁၆၈

ဓ – ၆၇၁၆၇၂

ပ – ၈၈၀၇၆၅

ဎ – ၈၀၃၅၇၆

———-

🔸ကျပ်သိန်း-၂၀ (၁၅)ဆု

ကခ – ၅၃၈၀၃၉

န – ၃၄၂၀၇၉

ကက – ၈၂၇၉၈၃

သ – ၃၃၅၅၀၆

ဟ – ၅၃၃၉၇၀

ကဂ – ၁၉၃၁၃၃

အ – ၅၃၆၆၀၂

ဃ – ၂၆၅၅၃၂

ထ – ၄၆၆၃၀၅

မ – ၇၆၇၈၃၄

ည – ၈၀၉၅၅၄

ဒ – ၄၈၆၅၇၁

ကင – ၆၈၄၉၁၇

ဖ – ၇၆၁၃၁၃

ရ – ၅၂၉၀၁၃

————-

🔹🔹ဒုတိယနေ့

🔹ကျပ်-၁၀သိန်းဆု (၁၆)ဆု

ဎ – ၉၈၄၁၉၈

ဈ – ၄၈၂၉၆၃

ရ – ၃၈၆၄၇၉

ဌ – ၉၆၆၀၃၄

ကဃ – ၁၈၇၃၇၂

ဓ – ၇၀၁၃၃၄

သ – ၃၀၁၅၀၅

ဇ – ၇၄၄၄၅၀

ဒ – ၄၅၂၈၂၃

န – ၁၇၄၅၆၃

ဓ – ၈၂၅၁၂၃

ကခ – ၂၈၇၈၁၆

ဗ – ၄၄၅၀၇၀

ဠ – ၆၆၉၀၇၀

ဂ – ၉၃၄၉၄၀

ဘ – ၄၇၈၄၇၃

————–

🔹(၃) သိန်းဆု

င – ၂၆၇၈၇

ရ – ၆၆၂၂၂

ခ – ၃၃၃၅၇

ခ – ၄၃၇၅၈

ဏ – ၇၆၁၆၄

ဆ – ၈၃၅၅၅

————

🔹၂ သိန်းဆုများ

ည – ၄၁၀၄

က – ၉၇၄၃

င – ၄၉၄၃

ဎ – ၁၅၅၁

က – ၂၉၄၈

ကက – ၄၃၂၆

————

🔹 ၁ သိန်းဆုများ

ကက – ၄၉၆

ဆ – ၄၈၀

ခ – ၃၆၇

ဏ – ၆၃၆

မ – ၃၀၁

န – ၈၂၀

———–

🔹 ၅ သောင်းဆုများ

အ – ၃၁

ဓ – ၉၉

ယ – ၃၃

ဗ – ၆၈

ဓ – ၇၃

————

🔸မရောင်းရ ထီလက်မှတ်များထဲမှ ထပ်တိုးဆုမဲများ🔸
———————🔹🔸🔹——————

🔹 ကျပ်သိန်း-၂၀၀၀ (၅) ဆု

င -၂၅၆၀၆၅

ဋ – ၈၅၀၅၁၇

သ – ၆၆၀၁၅၉

ဋ – ၆၂၀၃၂၈

ယ – ၁၀၄၅၂၃

————

🔹 ကျပ်သိန်း-၁၀၀၀ (၅) ဆု

ဇ – ၅၄၀၉၉၁

ဋ – ၅၀၀၁၆၆

ဍ – ၄၉၁၃၂၆

ဆ -၃၇၀၆၉၇

ဠ – ၂၁၇၃၃၉

————-

🔹 ကျပ်သိန်း-၅၀၀ (၅) ဆု

ဖ ၄၄၈၉၇၆

ဟ – ၅၇၉၃၀၈

ဌ – ၈၂၂၅၁၄

ကင – ၄၁၄၂၁၇

ဠ – ၄၅၁၉၆၂

———–

🔹 ကျပ်သိန်း-၂၀၀ (၁) ဆု

ဖ – ၇၇၂၁၆၉

🔹 ကျပ်သိန်း-၅၀ (၁) ဆု
ဏ – ၉၁၀၃၂၃

🔹 ကျပ်သိန်း-၂၀ (၁) ဆု
ကခ – ၁၅၈၉၁၁

————

🔹🔹ဘဏ္ဍာသိမ်း ဆုမဲ

🔹ကျပ်-၁၀သိန်း (၄) ဆု

န – ၅၆၇၉၄၆.

ဋ – ၂၈၇၈၅၉.

ဓ – ၉၀၃၃၇၅

ကဂ – ၉၉၁၉၄၀

🔹ကျပ်-၃သိန်းဆုများ
ဍ – ၇၀၀၄၉
ဒ – ၄၉၁၇၉

———

၂ သိန်းဆုများ
ထ ၆၃၇၃
ရ ၄၀၀၇

၁ သိန်းဆုများ
ဍ ၄၈၁
ဈ ၄၂၇

🔹🔹ဘဏ္ဍာသိမ်းဆုမဲများမှ မရောင်းရ ထီစောင်ရေ လက်ကျန်ထပ်တိုး ဆုမဲများ

🔹သိန်း ၂၀၀
က – ၈၆၅၈၉၈

🔹သိန်း ၂၀၀
စ – ၅၅၃၅၂၉

🔹သိန်း ၂၀၀
ကဂ – ၁၆၂၁၄၇

🔹သိန်း ၁၀၀
င – ၄၅၈၈၆၉

🔹သိန်း ၁၀၀
င – ၉၂၀၉၁၅

🔹သိန်း ၁၀၀
က – ၈၈၉၁၃၁

🔹သိန်း ၁၀၀
ကဃ – ၆၁၄၂၂၆

🔹သိန်း ၅၀
ကဃ – ၆၆၅၉၄၃

🔹သိန်း ၅၀
ဟ – ၆၆၄၇၃၆

🔹သိန်း ၅၀
ဏ ၂၇၄၀၇၄

🔹သိန်း၅၀
ထ – ၈၁၅၄၅၇

🔹၁၀ သိန်း
မ – ၃၀၈၃၄၈

🔸🔸၁၅ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲ ပြီးပါပြီ🔸🔸

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here