(၁၅) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆု ဖွင့်ပွဲ ထီပေါက်စဉ်

0
12586

သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု စ ၄၄၁၇၉၈

သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆု ည ၅၅၈၀၀၄

သိန်း ၅၀၀၀ ဆု ဌ ၆၃၂၀၄၄

သိန်း ၂၀၀၀ ဆု ကဃ ၅၅၃၂၂၄

 

သိန်း ၂၀၀၀ ဆု ဆ ၆၂၉၀၉၅

သိန်း ၁၀၀၀ ဆု ည ၂၃၁၁၄၅

သိန်း ၁၀၀၀ ဆု ဝ ၉၈၄၀၂၀

 

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆု ( ၁၀ ) ဆု

သိန်း ၅၀၀ ဟ ၁၁၈၅၅၆.

သိန်း ၅၀၀. ည ၆၆၃၇၆၇

သိန်း ၅၀၀. ဆ ၄၇၇၆၈၆

သိန်း ၅၀၀. ဠ ၅၅၄၂၇၅

သိန်း ၅၀၀. ည ၅၃၂၆၂၀

သိန်း ၅၀၀. ကင ၂၆၇၅၄၅

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆု များ

သိန်း ၂၀၀. ဗ ၂၅၄၀၇၅

သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၄၂၉၉၀၂

သိန်း ၂၀၀. င ၇၅၁၇၄၁

သိန်း ၂၀၀. ဃ ၆၁၈၈၀၉

သိန်း ၂၀၀. ဋ ၉၀၈၉၀၅

သိန်း ၂၀၀. ဏ ၈၇၆၇၅၅

သိန်း ၂၀၀. ခ ၅၂၃၇၂၃

သိန်း ၂၀၀. လ ၂၄၀၉၀၅

သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၆၆၀၉၅၇

သိန်း ၂၀၀. ဆ ၄၁၅၄၅၁

သိန်း ၂၀၀. န ၁၃၉၁၁၈

———-

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု

သိန်း ၁၀၀. ဌ ၇၈၂၂၆၈.

သိန်း ၁၀၀. ဘ ၇၄၅၃၄၆

သိန်း ၁၀၀. ယ ၆၅၆၁၃၄

သိန်း ၁၀၀. စ ၇၆၆၅၃၁

သိန်း ၁၀၀. ကဂ ၉၆၁၁၇၈

သိန်း ၁၀၀. အ ၉၂၈၇၄၉

သိန်း ၁၀၀. န ၁၁၃၈၇၀

သိန်း ၁၀၀. ဒ ၁၅၄၂၀၃

သိန်း ၁၀၀. ဇ ၉၁၉၇၇၁

သိန်း ၁၀၀. ဌ ၉၉၇၄၀၃

သိန်း ၁၀၀. ကခ ၃၁၁၇၀၁

သိန်း ၁၀၀. ဌ ၆၉၂၇၈၂

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု

သိန်း ၅၀. ထ ၃၇၂၃၅၁.

သိန်း ၅၀. ဈ ၉၆၀၅၇၅

သိန်း ၅၀. စ ၉၃၈၈၀၈.

သိန်း ၅၀. ဏ ၇၇၂၃၁၅.

သိန်း ၅၀. ကခ ၅၆၂၁၂၃

သိန်း ၅၀. ဇ ၇၀၀၅၂၂.

သိန်း ၅၀. ဇ ၃၂၆၅၂၇

သိန်း ၅၀. ထ ၆၈၁၁၆၈

သိန်း ၅၀. ဓ ၆၇၁၆၇၂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here